Case: student of Italian E-Learning Fashion School Viktoriya Bukher

Viktoriya Bukher, Instagram @viktoriabucher, Switzerland
Finished the course Visual Fashion merchandiser

We are presenting you Viktoriya’s practical home tasks